Propozycja zliberalizowania przepisów o elektronicznych formach aktów administracyjnych znajduje się w przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie ustawy o zmianie ustawy o informactyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Informatyzacja kontaktów urząd–obywatel ma skrócić czas załatwiania spraw i uprościć drogę urzędową.

W przygotowanej nowelizacji K.p.a. istotną rolę odegra zmiana art. 14 par. 1. Resort spraw wewnętrznych proponuje, by wszystkie sprawy administracyjne można było załatwiać w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego, a nie jak obecnie tylko w postaci pisemnego postępowania.

Z kolei zmiana art. 63 K.p.a. umożliwi złożenie np. podania do urzędu e-mailem przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Obecnie żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia można składać tą drogą, ale tylko gdy podanie zawiera bezpieczny podpis elektroniczny.

Nowe przepisy umożliwią także obywatelom potwierdzanie danych zawartych w dowodach rejestracyjnych oraz prawach jazdy. Rozwiązanie to będzie korzystne np. przy zakupie używanego samochodu. Po wpisaniu na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) danych z dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy, otrzymamy informację, czy dane na dokumentach nie są podrobione.

Projekt nowelizacji przewiduje ponadto zwiększenie liczby instytucji, których dotyczy ustawa o informatyzacji. Chodzi o jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Narodowy Bank Polski.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 3 miesiącach od publikacji.