Termin wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia proponowany jest na 30 września 2008. Prolongata terminu umożliwi podmiotom dostosowanie się do nowej regulacji. Projekt rozporządzenia zawiera podstawowy katalog znaczników aktów normatywnych wytwarzanych w postaci elektronicznej wraz z ich opisem.

Przed terminem wejścia rozporządzenia w życie MSWiA planuje nieodpłatne udostępnienie edytora, który będzie w podstawowym zakresie umożliwiał zainteresowanym podmiotom opracowywanie i edytowanie przekazywanych do publikacji tekstów aktów normatywnych i innych aktów prawnych zgodnie z ww. nowelizacją rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia został w dniu 5 czerwca przekazany do konsultacji międzyresortowych.

Treść projektu została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.