Do egzaminu może przystąpić osoba, która:

1. ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2. jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony;
3. jest obywatelem polskim;
4. korzysta z pełni praw publicznych;
5. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
7. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
8. zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej poprzez Internetowy System Zgłoszeń (ISZ) na stronie: www.rekrutacja.ksap.gov.pl/pzk/

Egzamin ma formę pisemną i składa się z czterech części:

1. sprawdzianu wiedzy;
2. sprawdzianu umiejętności;
3. sprawdzianu znajomości języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej;
4. sprawdzianu predyspozycji kierowniczych.

Osoba, która złoży egzamin z wynikiem pozytywnym otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

Szczegółowe informacje:
www.rekrutacja.ksap.gov.pl/pzk
www.ksap.gov.pl
e-mail: pzk@ksap.gov.pl