Aby przystąpić do egzaminu, należy zarejestrować się na stronie www.ksap.gov.pl w Internetowym Systemie Zgłoszeń. Wypełniony wirtualny formularz trzeba wydrukować, podpisać i wysłać na adres Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Tak jak dotychczas, należy również uzyskać podpis dyrektora generalnego urzędu potwierdzony imienną pieczątką. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego oraz dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. W tym roku opłata wynosi 327,60 zł. KSAP będzie rozpatrywał tylko wnioski przesłane do 31 maja (decyduje data stempla pocztowego).

Na egzaminie można uzyskać maksymalnie 200 punktów. Mianowanie uzyskają kandydaci, którzy uzyskali minimum 120 punktów (60 z testu wiedzy, 30 ze sprawdzianu umiejętności i 30 ze sprawdzianu predyspozycji kierowniczych) oraz zmieścili się w limicie mianowań określonym w ustawie budżetowej. W tym roku wynosi on 3000.