W programie „Infrastruktura i środowisko samorządy będą mogły uzyskać wsparcie na duże inwestycje. Mogą starać się o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” oraz 9.6 „Sieci ułatwiające odbiór ze źródeł odnawialnych”. Mogą to być inwestycje na budowę lub zwiększenie mocy jednostek wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, ciepła z energii geotermalnej lub słonecznej. Wsparcie obejmować będzie również przyłącza do najbliższej istniejącej sieci. Możliwe będzie też budowanie zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE (odnawialnych źródeł energii). Podstawowe kryterium to minimalna wartość – 20 mln zł. Jedynie gdy chodzi o inwestycje na wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych, minimalna wartość projektu wynosi 10 mln zł. Warto pamiętać, że jednym z kryteriów wyboru projektu będzie stopień jego gotowości do realizacji, czyli pozwolenie na budowę, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych lub gotowy projekt techniczny.

Samorządy chcące wprowadzać w życie projekty o mniejszej wartości, a więc odpowiednio poniżej 20 mln zł oraz 10 mln zł, będą mogły starać się o dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. Inwestycje związane z produkcją biopaliw niebędących produktami rolnymi oraz z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będą mogły uzyskać dofinansowanie z regionalnych programów, jeśli nie przekraczają wartości 20 mln zł. Samorządy mogą także dostać wsparcie z unijnych środków inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie oraz know-how w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii będą mogły być finansowane również z PROW. Wsparcie dostaną jednak tylko te projekty, które realizowane będą na terenie miejscowości należących do gmin wiejskich albo miejscowości należących do gmin miejsko-wiejskich, oprócz miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub też miejscowości w gminach miejskich o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. Korzystać z PROW mogą jedynie gminy lub jednostki organizacyjne, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Maksymalna wartość projektu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych wynosi 3 mln zł – pisze dziennik.