Istnieją dodatkowe możliwości uzyskania dofinansowania w ramach europejskiej współpracy terytorialnej. Dzięki inicjatywie władz lokalnych w kolejnych latach sytuacja polskich gmin i powiatów może się znacznie poprawić.

W ramach współpracy transnarodowej Polska uczestniczy w dwóch programach. Pierwszy program, „Europa Środkowa”, obejmuje osiem państw UE: Austrię, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Polskę, Słowację, Słowenię oraz Ukrainę. Finanse przewidziane na program „Europa Środkowa” umożliwią m.in. poprawę sieci połączeń na terenie Europy Środkowej, rozwój współpracy w dziedzinie logistyki transportu multimodalnego, a także zarządzanie naturalnymi zasobami i dziedzictwem przyrodniczym.

Natomiast we współpracę w ramach programu „Region Morza Bałtyckiego” zaangażowanych jest aż 11 krajów: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja, Niemcy oraz Białoruś, Norwegia i Federacja Rosyjska. W tym programie samorządy będą mogły otrzymać unijne wsparcie w szczególności na działania, których celem jest krzewienie innowacyjności w regionie Morza Bałtyckiego, poprawa dostępności zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem oraz promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów.

Z kolei program międzyregionalny -„InterregIVC” -będzie obejmował nie tylko 27 państw członkowskich, ale także Norwegię oraz Szwajcarię.
Od instytucji publicznych, a szczególnie samorządów, oczekuje się przede wszystkim inicjatyw regionalnych, projektów opartych na wymianie doświadczeń między władzami regionalnymi i lokalnymi z różnych krajów w celu wypracowania lepszych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju i modernizacji regionów. Na takie działania środków na pewno nie zabraknie. Podobnie jak na wsparcie innowacyjności oraz ochronę środowiska.

Najważniejsze, aby przedstawiciele samorządów pamiętali o międzynarodowym charakterze przedsięwzięć. W programach transnarodowych będą realizowane inwestycje pod warunkiem, że stworzą one fizyczne lub funkcjonalne powiązania między regionami poszczególnych państw. W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej trzy państwa. Dofinansowanie dla polskich partnerów wynosi do 85 proc. Językiem wspólnym dla wszystkich inicjatyw transnarodowych i międzyregionalnych będzie język angielski.