W przypadku braku zapłaty w terminie należności za fakturę (w tym należnego VAT), należny VAT zapłacony przez urząd gminy wcześniej niż wpłynęły środki od dłużnika stanowi wydatek budżetowy urzędu ujęty w § 453 „Podatek od towarów i usług (VAT)” i powinien być zaksięgowany w koszty na koncie 400 „Koszty według rodzajów”. Jednocześnie powinien być dokonany przypis należnego VAT na dochody budżetowe Ma 760 „Pozostałe przychody i koszty” § 097 „Wpływy z różnych dochodów”.

Konieczność powyższych zapisów jest uzasadniona tym, że w samorządowych jednostkach budżetowych nie ma możliwości refundacji wydatków, dlatego VAT zapłacony przez urząd wcześniej, niż wpłynęły środki od dłużnika, nie może być w momencie zapłaty za fakturę zrefundowany.

Jednocześnie zwracam uwagę, czy słusznie należny czynsz został ujęty na koncie 750 „Przychody i koszty finansowe”. Moim zdaniem, jeżeli należny czynsz jest związany z działalnością statutową, powinien być ujęty na koncie 700 „Sprzedaż produktów i koszty wytworzenia”, jeżeli nie jest związany z działalnością statutowa, powinien zostać zaewidencjonowany na koncie 760 „Pozostałe przychody i koszty”.

Mieczysława Cellary
biegły rewident