Projekt będzie realizowany w ramach środków Transition Facility. Stanowić on będzie kontynuację projektu Phare „Zarządzanie Finansami Publicznymi”. W wyniku ewaluacji złożonych ofert współpracy bliźniaczej, do realizacji tego projektu została wybrana oferta włoska złożona przez National Association of Italian Towns (A.N.S.I.) we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Finansów, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Związkiem Włoskich Prowincji, Centrum Szkoleń i Studiów FORMEZ oraz Konsorcjum Informatycznym CSI-Piemonte.

Zawarcie umowy twinningowej jest planowane na przełomie I/II kwartału 2007 r. Realizacja projektu odbywać się będzie w ścisłej współpracy Ministerstwa Finansów z Głównym Urzędem Statystycznym, regionalnymi izbami obrachunkowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Rezultatami projektu mają być między innymi:

1) wskaźniki do monitorowania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kategoriach,

2) zasady i kryteria dokonywania analizy finansowej działalności bieżącej i majątkowej jednostek samorządu terytorialnego i dostosowanie przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego do potrzeb wynikających z wdrożenia rozbudowy Systemu „BeSTi@”,

3) informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie umożliwiającym jednostkom organizacyjnym JST sporządzanie jednostkowych sprawozdań, a jednostkom samorządu terytorialnego ich weryfikację i zbieranie,

4) skrócenie czasu przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego danych planistycznych i sprawozdawczych oraz poprawa jakości danych sprawozdawczych JST.