1. W odniesieniu do problemu określenia szczegółowości planu przychodów i wydatków dochodów własnych ujętych w uchwałach budżetowych, a przede wszystkim określenia czy plan ten ma być ujęty w pełnej szczegółowości ustalonej w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. – tj. dział, rozdział, paragrafu – należy wskazać, iż decyzja co do wyboru stopnia szczegółowości, określonego w uchwale budżetowej, planu finansowego dochodów własnych należy do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zaznaczyć należy, że z treści przepisu § 5 ust. 2 wynika, iż w pełnej szczegółowości sporządzane są projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych. Przepis ten nie określa szczegółowości, w jakiej przychody i wydatki dochodów własnych będą ujęte w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. W kwestii sporządzania kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) kierownik jednostki określa dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, w tym zakładowy plan kont stosowany w danej jednostce.

Natomiast, jak wynika z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach. Z ewidencji, prowadzonej w jednostce zgodnie z przyjętymi zasadami, powinny więc wynikać dane wykazywane w sprawozdaniach.

Sprawozdanie Rb-NDS należy sporządzić zgodnie z treścią formularza oraz z zasadami określonymi w § 10 instrukcji, stanowiącej załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781). Sprawozdanie to odzwierciedla wykonanie budżetu i jego wynik, w rozumieniu art.168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz źródła finansowania, natomiast sprawozdania Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań – wartość nominalną należności i zobowiązań, w tym finansowych, na koniec okresu sprawozdawczego.

W związku z powyższym, stosownie do § 10 ust 1 pkt 6 w/w instrukcji, w sprawozdaniu Rb-NDS w wierszach: D11, D12, D14, D15, D16 wykazuje się dane za okres od początku roku do dnia zakończenia danego okresu sprawozdawczego.

Natomiast w wierszach D13 i D17, tj. nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł, wykazuje się środki w wysokości faktycznie osiągniętej nadwyżki za lata ubiegłe, przy czym w D17 należy wykazać wolne środki, o których mowa w art. 168 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

źródło: www.mf.gov.pl