Wszystko to za sprawą ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wprowadza ona unijną dyrektywę 2004/35 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Nakłada więcej obowiązków na firmy, których działalność stwarza duże zagrożenie ekologiczne bądź szkodzi gatunkom lub siedliskom chronionym. Będą one ponosiły koszty działań zarówno profilaktycznych, jak i służących naprawieniu szkód.