Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych działa od 2007 roku jako instytucja wdrażająca fundusze unijne dla Mazowsza. Od tego czasu z sukcesem rozdysponowaliśmy ponad 10 mld zł w ramach RPO WM 2007-2013 oraz PO KL.
Do podstawowych zadań MJWPU należą m.in.: ogłaszanie konkursów o unijne dofinansowanie, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, nabór oraz ocena wniosków, a następnie opieka nad projektami – od podpisania umowy
 o dofinansowanie, przez weryfikację sprawozdań i wniosków o płatność,
 po kontrolę prawidłowości realizacji projektów.

W obecnej perspektywie unijnej Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego
i pozarządowego.