Odpowiedź – W szkole przejętej od jednostki samorządu terytorialnego (JST) do prowadzenia przez stowarzyszenie nie musi funkcjonować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS).

 

Uzasadnienie – Bezwzględny obowiązek tworzenia ZFŚS mają tylko pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych, niezależnie od liczby zatrudnionych (art. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Szkoła prowadzona przez JST jest jednostką budżetową, jednak po przekazaniu do prowadzenia stowarzyszeniu, traci taki status.
Pracodawcy nieprowadzący działalności w formie jednostki budżetowej ani zakładu budżetowego, zatrudniający 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą (ale nie muszą) tworzyć ZFŚS lub wypłacać świadczenie urlopowe. U takich pracodawców, jeżeli nie tworzą ZFŚS i nie wypłacają świadczenia urlopowego:

  • postanowienia w tej kwestii powinny być zawarte w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania,
  • w sytuacji gdy nie są objęci układem zbiorowym pracy ani nie mają obowiązku wydania regulaminu wynagradzania – informacja w tej sprawie powinna zostać przekazana pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku, w sposób przyjęty u pracodawcy.
W przypadku likwidacji szkoły, organ prowadzący ma obowiązek wskazać inną placówkę oświatową, w której będzie naliczany odpis na nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, będących emerytami lub rencistami zlikwidowanej szkoły oraz pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowana szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te mają korzystać z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie ZFŚS obowiązującym we wskazanej placówce (art. 53 ust. 3a w zw. z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela). Przepis ten dotyczy szkół publicznych prowadzonych przez JST lub organy administracji rządowej.
W opisanym przypadku dochodzi do przekazania prowadzenia szkoły (zmiany organu prowadzącego), a nie jej likwidacji. Jednak de facto przestaje funkcjonować szkoła prowadzona przez samorząd. Wydaje się więc, że w sytuacji gdy w szkole po przejęciu przez stowarzyszenie nie jest tworzony ZFŚS, powinien zostać zastosowany wspomniany przepis art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela.
Obowiązku wskazywania innej placówki, w której można korzystać z ZFŚS, nie ma w stosunku do emerytowanych pracowników niepedagogicznych likwidowanej szkoły. 

 


 Autor: Jarosław Żarowski

Podstawy prawne:

  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 291, poz. 1707)
     Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206)
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206)

 

Gazeta Samorządu i Administracji >>zamów prenumeratę<<