Minister rozwoju regionalnego przedstawiła prezentację „Fundusze UE szansą na rozwój regionów w Polsce”. Na wstępie minister przypomniała, iż na okres 2007 – 2013 Polska otrzymała z budżetu UE ponad 67 mld euro, czyli 20 proc. całości środków unijnych przeznaczonych na realizację polityki spójności. Grażyna Gęsicka podkreśliła, iż na Polsce, jako na największym beneficjencie polityki spójności, spoczywa ogromna odpowiedzialność. – To, czy uda nam się sensownie wykorzystać przyznane środki na rzecz rozwoju, będzie miało duży wpływ na kształt polityki spójności Unii Europejskiej w kolejnych latach – powiedziała.

Grażyna Gęsicka mówiła o ogólnych założeniach polityki regionalnej państwa. – Celem strategicznym polityki regionalnej państwa jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów oraz spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej poszczególnych województw – powiedziała minister rozwoju regionalnego. – Wielkim wyzwaniem polityki regionalnej państwa jest sprawienie, aby konkurencyjność oraz spójność były komplementarne, a nie sprzeczne – podkreśliła.

Grażyna Gęsicka przedstawiła stan prac nad dokumentami programowymi na perspektywę finansową 2007 – 2013. Zaznaczyła, iż w przyszłej perspektywie finansowej polskie regiony będą miały znaczącą rolę do odegrania, zarówno jeśli chodzi o programowanie, jak i realizację polityki regionalnej. Przypomniała, że samorządy województw będą zarządzały 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Na województwa bezpośrednio alokowane będzie także 62 proc. środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na przykładzie województwa mazowieckiego minister rozwoju regionalnego pokazała, jak ogromnego wysiłku, zarówno ze strony administracji jak i beneficjentów, będzie wymagał proces absorpcji funduszy unijnych w nadchodzących latach. – W obecnej perspektywie Mazowsze w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego otrzymało środki w wysokości ok. 300 mln euro. Jak dotąd, w ciągu dwóch lat realizacji tego programu wydatkowano ok. 80 mln euro. W kolejnej perspektywie Mazowsze będzie dysponowało znacznie większymi środkami – 2,5 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz część regionalnej PO Kapitał Ludzki. Oznacza to, iż na każdy rok nowej perspektywy finansowej przypadać będzie ponad 360 mln euro, a zatem więcej, niż cała alokacja na ZPORR na Mazowszu – powiedziała minister. Dodała, iż absorpcja środków przez województwa będzie bardzo trudnym zadaniem oraz poważnym sprawdzianem możliwości absorpcyjnych polskich regionów.