1. Również informacje na temat pracowników to chronione dane osobowe
Pracodawca może zostać skontrolowany przez różnego rodzaju instytucje państwowe. Jedną z nich jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który może sprawdzić, czy w zakładzie pracy przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych. Należy pamiętać, że do kategorii danych osobowych zaliczają się nie tylko dane klientów, ale także np. dane pracowników, które znajdują się w dokumentacji przechowywanej w dziale kadr czy księgowości. Także, w związku z przetwarzaniem tych danych, na pracodawcy i na wszystkich pracownikach zajmujących się dokumentacją pracowniczą (np. specjalistach ds. kadrowych i płacowych) ciążą pewne obowiązki (jak np. konieczność odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych pracowników, zakaz udostępniania ich osobom nieuprawnionym, zakaz gromadzenia niektórych danych na temat pracowników). Po planowanej zmianie przepisów, za naruszenie tych obowiązków mogą grozić naprawdę surowe konsekwencje. Bowiem najważniejszą zmianą, jaką przewiduje nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, jest rozszerzenie uprawnień GIODO, który – o ile ustawa wejdzie w życie – otrzyma możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych.

2. Od GIODO najpierw decyzja, a w razie jej niewykonania – kara pieniężna
Według projektu, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł nałożyć na podmiot, który nie wykonuje jego decyzji nakazującej w szczególności:

 • usunięcie uchybień,
 • uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
 • zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,
 • wstrzymanie przekazywania danych do państwa trzeciego,
 • zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
 • usunięcie danych,
 • ograniczenie przetwarzania wszystkich albo niektórych kategorii danych wyłącznie do ich przechowywania,
 • karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1.000 do 100.000 euro. Nałożenie kary w tym przypadku nie będzie obligatoryjne. Oznacza to, że jeśli GIODO stwierdzi, że podmiot nie zastosował się do wcześniejszych nakazów zawartych w wydanej wobec niego decyzji może, ale nie musi, nałożyć na niego karę pieniężną.
  Kara pieniężna za niewykonanie wcześniejszej decyzji GIODO może być, zgodnie z projektem, nałożona na:

 • administratora danych,
 • podmiot, któremu administrator danych powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy,
 • przedstawiciela administratora danych mającego siedzibę w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • 3. Kara pieniężna możliwa również za utrudnianie pracy inspektorowi Biura GIODO
  Sankcje finansowe mogą dotknąć również kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej (np. prezesa zarządu spółki) albo osobę działającą z jego upoważnienia (np. specjalistę ds. personalnych), którzy uniemożliwiają lub utrudniają inspektorom Biura GIODO przeprowadzenie czynności kontrolnych, tj.:

 • wstęp do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór danych oraz w którym dane są przetwarzane niezależnie od istnienia zbioru,
 • przeprowadzenie niezbędnych badań lub innych czynności mających na celu ocenę zgodności przetwarzania danych z ustawą,
 • uzyskanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywanie i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 • wgląd do wszelkich dokumentów i innych danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzenie z nich kopii,
 • przeprowadzenie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 • Jak przewidziano w projekcie, wysokość kary w takim przypadku może wynosić do 300 % miesięcznego wynagrodzenia osoby, wobec której kara będzie nakładana. Wymierzenie kary w tym przypadku również będzie miało charakter fakultatywny.

  4. Wysokość kary ustalana na podstawie dostarczonych informacji
  Ustalając wysokość kary Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie brał pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych oraz jego możliwości finansowe.
  Podmiot i osoba, na które kara będzie nakładana, zobowiązani będą do dostarczenia GIODO, na każde żądanie tego organu, informacji niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary. Projekt nie precyzuje jednak, jakie konkretnie mają to być informacje. Określa natomiast, że należy je przekazać GIODO w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. W przypadku, gdy GIODO nie otrzyma żądanych informacji lub też dostarczone mu informacje uniemożliwią ustalenie podstawy wymiaru kary wówczas będzie mógł ustalić tę podstawę w sposób szacunkowy. W takim jednak przypadku:

 • kara nałożona na podmiot, który nie wykonuje decyzji GIODO, nie będzie mogła być niższa niż równowartość 10.000 euro,
 • może wynosić do 100.000 zł., jeśli została wymierzona kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo osobie działającej z jego upoważnienia, uniemożliwiającym lub utrudniającym przeprowadzenie czynności kontrolnych.
 • Gdy od naruszenia minęły 2 lata – uniknie się kary
  Co jest istotne, zgodnie z projektem ustawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie będzie mógł nałożyć kary pieniężnej, jeśli od dnia w którym popełniono czyn, za który projekt przewiduje sankcje finansowe, upłynęły 2 lata.

  Podstawa prawna

 • art. 7 pkt 4, art. 18 ust. 1, art. 31, art. 31a, art. 44 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.),
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (przekazany do Sejmu przez Prezydenta RP 21 grudnia 2007 r.).
 • Autor: Sylwia Mizerek

  Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych