Przyzwyczajonym do szczegółowych procedur dochodzenia należności gminnym urzędnikom wiele kłopotów sprawiają wierzytelności, co do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej. Niestety, ustawodawca nie sformalizował w jednym przepisie procedur postępowania z taką wierzytelnością.

Do postępowania egzekucyjnego w zakresie przymusowego ściągania należności z tytułu np. mandatów karnych kredytowych wystawianych przez straż miejską zastosowanie ma ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).