Rada miejska uchwaliła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Uchwała została wydana na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym i art. 6r ust. 3 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.).

Gmina ustaliła między innymi, iż za ustaloną opłatę usługa odbioru dotyczyć będzie "ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników i worków", a w wypadku przekroczenia takiej ilości gmina ustali dalszą opłatę za dodatkowe usługi w rozumieniu art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Taki zapis uchwały zaskarżyła spółdzielnia. Spółdzielnia wezwała radę miejską do usunięcia naruszenia prawa wskazując, że naruszenie to dotyczy określenia w treści uchwały ilości nieprzekraczającej minimalnej pojemności pojemników i worków przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości.

WSA rozpatrując sprawę przypomniał, iż koszty usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadów pokrywać ma opłata poniesiona na podstawie art. 6h ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Zdaniem sądu delegacja ustawowa zawarta w art. 6 r ust. 3 ustawy nie upoważnia jednak rady gminy do limitowania ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Delegacja do uchwalania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przewiduje obligatoryjne określenie ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela, ale zapis taki nie oznacza prawa uchwalenia, że za ustaloną opłatę usługa odbioru dotyczyć będzie "ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników i worków", a w wypadku przekroczenia takiej ilości gmina ustali dalszą opłatę za dodatkowe usługi.

WSA zwrócił uwagę, iż czynniki, którymi kieruje się rada gminy wyliczone w art. 6k ust. 2 ustawy w powiązaniu z mechanizmem wyliczenia opłaty według metody (metod) wymienionych w art. 6k ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 1-5 ustawy, mają doprowadzić do sytuacji, w której – przy prawidłowo złożonej deklaracji przez właściciela nieruchomości – gmina ustali i pobierze taka opłatę, która pokryje koszty odbioru odpadów komunalnych wytworzonych na danej nieruchomości.

Anna Dudrewicz
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gmina-nie-moze-limitowac-ilosci-odpadow-odbieranych-od-wlasciciela-nieruchomosci