Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku, gdy bliscy krewni (lub inne osoby, na które Sejm nałożył taki obowiązek) nie pokryją kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wniesie gmina, z której osoba została skierowana do DPS. Jednocześnie gminie będzie przysługiwać prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.