Organy wykonawcze są zobligowane do informowania o realizacji budżetu. Obowiązek ten wynika z art. 14 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informacja taka powinna być sporządzana kwartalnie i publikowana do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. Sprawozdania powinny przedstawiać wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.