Zwolnienia będą wprowadzane uchwałą rad gmin. Co do zasady, uchwały przewidujące udzielenie pomocy inwestycyjnej nie będą podlegały notyfikacji Komisji Europejskiej. Nie będą też wymagały opinii prezesa UOKiK. Udzielana pomoc będzie mogła być obliczana w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji lub kosztów utworzenia miejsc pracy.