Orzekł, że przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchylający 31 grudnia 2003 r. miejscowe plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. jest zgodny z konstytucją. Oznacza to, że jedynym wyjściem z trudnej sytuacji planistycznej, w jakiej znajduje się zdecydowana większość polskich gmin, jest uchwalenie nowych planów.