Nowością jest także i to, że gminy mają przekazywać informacje o zobowiązaniach dłużnika do biur informacji gospodarczej. Niesolidnemu rodzicowi trudniej będzie np. wziąć kredyt. Jest to efekt nowelizacji ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (DzU nr 50, poz. 424, dalej: ustawa o uig), którą przewiduje art. 38 ustawy przywracającej FA.

Gmina ma obowiązek przekazania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za czas dłuższy niż sześć miesięcy. Głównym problemem jest pytanie od kiedy gmina powinna liczyć ten sześciomiesięczny termin.

Koncepcje w tej kwestii są różne, ponieważ przepisy tego nie precyzują. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej decydującym momentem jest tu dzień wpływu wniosku o świadczenie alimentacyjne albo dzień wpływu wniosku wierzyciela o podjęcie postępowania wobec dłużnika przez gminę. Z tym ograniczeniem, że nie może być to data wcześniejsza niż 1 października 2008 r., czyli dzień wejścia w życie ustawy.

Głównym zadaniem dla gmin w powyższej sprawie jest to, że powinny one skupić się na działaniach, które mają poprawić ściągalność alimentów. Dopiero za pół roku będą zgłaszać dłużnika do biura informacji gospodarczej – podaje „Rzeczpospolita”.