Nowe zadania otrzymają także powiaty oraz samorządy województw, bowiem uczniowie, oprócz pomocy z gmin, mogą także liczyć na stypendia przyznawane w ramach programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Stypendia te, zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. nr 200, poz. 2051 z późn. zm.), przyznawać mogą w przypadku szkół publicznych – organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – organy dotujące. Organami tymi są powiaty, samorządy województw oraz właściwi ministrowie, przede wszystkim minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jako organ prowadzący i dotujący szkoły artystyczne. Dane o tej formie pomocy materialnej będą więc gromadzone i przekazywane odpowiednio przez powiaty, samorządy województw i właściwych ministrów.