Celem rozporządzenia jest określenie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Nowe rozporządzenie określa m.in. wzór formularza wniosku gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zwrot utraconych dochodów, który następuje według stawek uchwalonych przez radę gminy dla danej kategorii przedmiotów opodatkowania podlegających zwolnieniu za rok, za który obliczany jest podatek. Określony został również wzór formularza o zwrot utraconych dochodów, który gminy otrzymują na podstawie wniosków, składanych do właściwego wojewody w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie z podatku od nieruchomości. Sprecyzowano także zasady korekty wniosku, którą gminy mogą złożyć do 31 maja roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie.