Publikacja ta prezentuje dostępne podstawowe informacje na temat sektora finansów publicznych:

 • według obowiązującego w Unii Europejskiej standardu ESA’95 (dane kwartalne obejmujące cały sektor instytucji rządowych i samorządowych),
 • według standardu Międzynarodowego Funduszu Walutowego GFSM2001 (dane miesięczne obejmujące podsektor centralny, dane roczne obejmujące cały sektor instytucji rządowych i samorządowych),
 • według przepisów krajowych (dane miesięczne o budżecie państwa, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowym, Funduszu Pracy, Narodowym Funduszu Zdrowia, dane kwartalne o jednostkach samorządu terytorialnego, dane roczne o całym sektorze finansów publicznych).
 • Podstawowe informacje nt. sektora finansów publicznych dotyczące okresu I-VI 2008 r.:

 • wynik szczebla centralnego wg GFSM w okresie I-VI br. wyniósł –9,6 mld zł,
 • budżet państwa odnotował deficyt w wysokości 3,4 mld zł (wg danych ze sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu państwa),
 • zadłużenie Skarbu Państwa na koniec II kwartału br. wyniosło 507,3 mld zł.

  nformacja zawiera ponadto informacje nt. wypełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji wg stanu na koniec czerwca 2008 r. oraz tendencji zaobserwowanych w gospodarce w II kwartale br.

  W celu przybliżenia Czytelnikowi problematyki finansów publicznych w drugim numerze informacji omówiono procedurę uchwalania budżetu państwa oraz procedurę nadmiernego deficytu.