Liczba odbiorów będzie uzależniona od skomplikowania budowy, określi ją projektant. Dla domu jednorodzinnego będą to z reguły dwa odbiory – tuż po zalaniu fundamentów oraz po wykonaniu konstrukcji. Dla budowy centrum handlowego tych odbiorów musi być więcej – mówi minister budownictwa Andrzej Aumiller.

Odbiór na poszczególnych etapach budowy będzie polegał na ustaleniu zgodności inwestycji z prawem, projektem budowlanym i sztuką budowlaną. Będzie on dokonywany przez niezależne podmioty posiadające uprawnienia budowlane, zarejestrowane przez ministerstwo. Za swoje działania będą one ponosiły odpowiedzialność – cywilną oraz karną. Z tego względu będzie się od nich wymagało ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Gazeta zapowiada, że przeprowadzanie takich kontroli przyczyni się do wzrostu kosztów inwestycji. To rynek ustali, jakie będą koszty takich odbiorów. W naszej ocenie nie powinny być one duże – około 200 zł za odbiór – zapewnia minister Aumiller.

W zamian za dodatkowe kontrole prac budowlanych resort budownictwa chce ograniczyć obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę. Będzie ono wymagane jedynie w sytuacji, gdy działka, na której ma się znajdować inwestycja, nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza granice działki lub gdy budowa obiektu wymaga uprzedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – wylicza „Gazeta Prawna”.