Jak wskazują badania przeprowadzone przez American Society for Training & Development , ponad 50% firm nie sprawdza czy przeprowadzone szkolenia przyniosły zamierzone rezultaty.

 

Pracodawcy inwestują więc pieniądze w rozwój pracowników, nie monitorując jednak czy podjęte działania przynoszą jakiekolwiek efekty, a jeśli tak, to czy są one zgodne z przyjętymi założeniami i celami biznesowymi firmy. Ocena efektów programów szkoleniowych nie jest zadaniem łatwym i przez większość specjalistów HR jest traktowana jako poważne wyzwanie wymagające dobrej metodologii i rzetelnego podejścia. Jednocześnie jednak jest niezbędnym elementem każdego programu szkoleniowego. Trudno bowiem ocenić czy inwestycja była warta poniesionych kosztów, jeśli nie wiemy jaki wpływ miała na poziom wiedzy i kompetencji pracowników. Dlatego warto wesprzeć się narzędziami oferowanymi przez zaawansowane systemy IT do zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.

 

Oprogramowanie klasy ERP dedykowane dla HR pozwala na podstawie rejestrowanych danych przeprowadzić wielowymiarową analizę realizacji procesu szkoleniowego. Przykładowo, w systemie SAP HCM możliwe jest określenie jakie wydatki ponosi firma na rozwój określonej kompetencji pracowników. Dzieje się tak dzięki powiązaniu pomiędzy rodzajem szkolenia, a dostarczaną przez nie umiejętnością. Możliwe jest precyzyjne wyliczenie jakie nakłady zostały poniesione na rozwój kompetencji krytycznych dla organizacji w danym czasie. Dzięki temu łatwo określić czy wydatek rzędu kilku tysięcy złotych przeznaczony  przykładowo na rozwój wiedzy i umiejętności dotyczących jakości obsługi klienta  przekłada się na wzrost satysfakcji klientów, której poziom badany jest z kolei za pomocą np. metod sondażowych.

 

Narzędzia oferowane w systemach do zarządzania kadrami pomogą także ocenić poziom przyrostu wiedzy pracowników. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze szkoleniem tradycyjnym czy e-learningowym, system SAP HCM umożliwi zbadanie poziomu wiedzy z danego obszaru przed rozpoczęciem szkolenia, tuż po jego zakończeniu, a następnie w pewnym odstępie czasu od zamknięcia projektu szkoleniowego. W ten sposób system IT pozwala ocenić czy dane szkolenie podniosło poziom wiedzy pracowników w interesującym firmę obszarze.

 

Z obserwacji wielu przedsiębiorstw wynika, że osoby biorące udział w programach szkoleniowych często odchodzą z firmy. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której na rozwój kompetencji z obszaru obsługi klienta przeznaczono 100 tys. złotych, przy czym 20 proc. przeszkolonych pracowników odeszło z firmy w określonym przedziale czasu. Mając takie dane łatwo ocenić poziom zwrotu inwestycji, korzyści i straty dla przedsiębiorstwa i zarazem uniknąć błędów na przyszłość.  Dlatego w procesie oceniania efektów szkoleń tak bardzo istotna jest informacja o tym jaki odsetek pracowników przeszkolonych w ramach firmowego budżetu (np. w danym roku) odchodzi z organizacji. System informatyczny pozwala na bieżąco śledzić, co dzieje się z pracownikiem , który zakończył dane szkolenie, zbierać informacje o zainwestowanych środkach i badać jaki jest ich podział na rozwój poszczególnych strategicznie ważnych kompetencji i umiejętności.

 

Warto pamiętać, że system IT do zarządzania kadrami może stanowić nieocenione wsparcie nie tylko przy ocenie efektów szkoleń, ale też we wcześniejszych etapach związanych z ich planowaniem. Narzędzia informatyczne pozwolą na łatwe zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych, zaplanowanie budżetu i monitoring całego procesu, co będzie niezwykle ważne szczególnie w przypadku firm posiadających duże zasoby kadrowe. 


 Teresa Olszewska – Gavdi Polska S.A.