Ekspertyza będzie wprowadzeniem do odbywającego się drugiego dnia Forum (19.09) kotła dyskusyjnego „Czy i jak można lepiej wykorzystać środki na projekty IT – studium przypadków”.

Ekspertyza przygotowana została prze z rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ekspertyza analizuje realizację projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdrażania działania 1.5 SPO WKP współfinansowanego z funduszy unijnych.

Autorami są: Paweł Henig (PTI) – kierownik zespołu, Agnieszka Miałkowska (PIIT), Michał Rogalski (PIIT) i Tadeusz Rogowski (PTI).

Pełny tekst ekspertyzy uczestnicy otrzymają wraz z materiałami konferencyjnymi i certyfikatem potwierdzający udział merytoryczny w Forum.

Co znajduje się w ekspertyzie?

Bariery i katalog dobrych praktyk

Celem ekspertyzy było z jednej strony określenie podstawowych barier dla realizacji dużych projektów informatycznych przez administracje publiczną poprzez analizę czynników, które doprowadziły do trudności skutkujących znacznym zmniejszeniem zakresu projektów w działaniu 1.5 SPO-WKP.
Z drugiej zaś strony, celem ekspertyzy było stworzenie katalogu rekomendacji koniecznych do wdrożenia dla zapewnienia usprawnienia realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej w perspektywie finansowej 2007-2013.
Rekomendacje te stworzą katalog tzw. Dobrych Praktyk czyli wskazówek i zaleceń jak w przyszłości skutecznie realizować podobne zadania i projekty.


Dane źródłowe

Ekspertyza powstała na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz beneficjentów programu SPO WKP działanie 1.5, dotyczących m.in.:

 • projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych (PESEL2);
 • projektu Geoportal.gov.pl;
 • projektu Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – część I;
 • projektu Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP;
 • projektu Obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców e-Deklaracje;
 • projektu Budowa zintegrowanej platformy usługowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • projektu e-Nadzór Budowlany;
 • projektu System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii;
 • projektu e-GIODO – Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • projektu Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG/EUP
 • projektu Utworzenie Rejestru Dawców Krwi;
 • projektu System obiegu dokumentów w jednostkach administracji morskiej z portalem korporacyjnym i modelem e-UE;
 • projektu Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie – e Urząd Wojewódzki.
 • Ankiety i osobista weryfikacja

  Autorzy raportu przeprowadzili także badanie ankietowe bezpośrednio u beneficjentów m.in. takich projektów jak:

 • Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych (PESEL2);
 • Geoportal.gov.pl;
 • Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – część I;
 • Budowa zintegrowanej platformy usługowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • e-Nadzór Budowlany;
 • System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii;
 • e-GIODO – Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • Utworzenie Rejestru Dawców Krwi.
 • Zespół ekspercki miał również dostęp do wielu dokumentów dodatkowych w tym, do dokumentacji przetargowej wspomnianych projektów. Dodatkowo eksperci spotykali się osobiście z beneficjentami programu SPO WKP 1.5. Podczas spotkań szczegółowo zaprezentowano ekspertom problemy związane z wdrożeniem badanych projektów oraz omówiono dalsze plany związane z utrzymaniem i rozbudową rozwiązań, które powstały w ramach powyższych projektów.

  Ponadto rzeczoznawcy uczestniczyli w przeglądzie postępu projektów zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pełniącego funkcję monitorującą dla powyższych projektów) wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.


  Pierwsze wnioski – katalog barier

  Bariery realizacyjne pogrupowane zostały następująco:

 • Błędy przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie
 • Błędy w określaniu opisu przedmiotu zamówienia
 • Błędy w formułowaniu wymagań w stosunku do wykonawców
 • Błędy popełniane przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców
 • Błędy polegające na niewłaściwej reakcji zamawiającego na protesty
 • Inne błędy polegające na zaniechaniu czynności nakazanych prawem lub wykonaniu tych czynności w sposób nieprawidłowy.
 • Katalog Dobrych Praktyk

  Zalecenia czyli katalog dobrych praktyk zawiera:

 • Zalecenia dotyczące trybu oceny wniosków o dofinansowanie
 • Zalecenia dotyczące wyboru trybu postępowania
 • Zalecenia, co do sposobu opisu przedmiotu zamówienia
 • Zalecenia dotyczące formułowania wymagań w stosunku do wykonawców
 • Zalecenia dotyczące kalkulacji wartości zamówienia i stosowania zamówień uzupełniających
 • Inne zalecenia dotyczące działań beneficjenta, które sprzyjają szybkiemu zakończeniu postępowania
 • Szczegóły ekspertyzy przedstawione zostaną na Forum – serdecznie zapraszamy do udziału.

  Szczegółowa agenda Forum i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.forumti.pl