Samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na przygotowanie dokumentów dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu, oceny stanu infrastruktury technicznej, analizy kosztowej uzbrojenia oraz kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych. Wsparcie będzie się należało również na opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych oraz określenia klimatu inwestycyjnego dla danej lokalizacji.

Z poddziałania 6.2.2 władze lokalne mogą sfinansować analizy formalnoprawne nieruchomości oraz analizy kosztowe makroniwelacji, a także oddziaływania na środowisko naturalne. Przy ocenie projektu brane będzie pod uwagę m.in., czy plan inwestycyjny jest zgodny z przeznaczeniem terenu (tj. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), jaki jest stan formalnoprawny terenu oraz czy teren nie znajduje się w strefie ochronnej (np. Natura 2000). Dodatkowe punkty można zdobyć, jeśli wnioskodawca zobowiąże się znaleźć inwestora na teren, którego dotyczy projekt, w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu.

Samorządy mogą już składać wnioski – kolejny konkurs w ramach poddziałania 6.2.2 ruszył 3 listopada i potrwa do 28 listopada 2008 r. Jest o co walczyć, bo pula środków do zagospodarowania wynosi 1,5 mln euro, a w całym poddziałaniu 25 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania samorządowych projektów wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowanych, z tym że kwota dofinansowania nie może być większa niż 650 tys. zł. Wnioski należy przesyłać do Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki.