Pracownikowi samorządowemu przysługują, oprócz wynagrodzenia stosownego do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji zawodowych, inne dodatki. W dzisijeszym wydaniu Rzeczpospolita analizuje zasady ich przyznawania, w tym przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy.

Nagroda taka ma charakter czysto uznaniowy. Oznacza to, że zarówno jej przyznanie, jak i określenie wysokości tej nagrody należy do swobodnego uznania zakładu pracy (wyrok SN z 8 czerwca 1977 r., sygn. akt I PR 175/76).

Uznaniowy charakter tych nagród ma istotne konsekwencje. Mianowicie do ich wypłacania nie są konieczne jakiekolwiek inne regulacje, np. określenie zasad ich przyznawania w regulaminie. Do ich przyznania wystarczy zatem upoważnienie zawarte w art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Przesądza o tym jeszcze jedna cecha charakterystyczna dla tego rodzaju nagród: nie uznaje się ich za składniki wynagrodzenia.