Ustawodawca wyznaczył określony krąg podmiotów z sektora finansów publicznych, które obowiązkowo muszą przeprowadzać czynności audytowe. Do tych podmiotów zaliczamy m.in. naczelne organy władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów. Obowiązek taki leży także na wszystkich podmiotach należących do sektora finansów publicznych, które gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych. Do tej kategorii zaliczają się również jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe określenie kwot, po których przekroczeniu powstaje obowiązek stosowania audytu wewnętrznego, należy do ministra finansów. Na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi 40 mln zł.

W jednostkach samorządu terytorialnego audytor powinien podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki. Taki sposób organizacji pracy audytora ma sprawić, że nie powinien on być uzależniony od pracowników danej jednostki.

Ustawa o finansach publicznych nakłada na audytora obowiązek przygotowania do 30 października każdego roku rocznego planu audytu na rok następny. Dodatkowo do końca marca każdego roku kalendarzowego winno zostać opracowane sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Wspomniany już roczny plan audytu, który przygotowuje audytor w porozumieniu z kierownikiem jednostki finansów publicznych, powinien zawierać cztery podstawowe elementy niezbędne do tego, aby zaproponowany przez audytora plan był zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. Plan powinien zawierać:

a) analizę obszarów ryzyka w dziedzinie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,

b) tematy audytu wewnętrznego,

c) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,

d) planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem w kolejnych latach.