Pierwsza ustawa nakłada na wszystkie podmioty publiczne (a więc również na samorządy) obowiązek zapewnienia zgodności wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, rejestrów oraz wymiany informacji z tzw. minimalnymi wymaganiami określonymi szczegółowo w rozporządzeniach.

Samorządy nie produkują zwykle rozwiązań wykorzystywanych w e-administracji we własnym zakresie, lecz zamawiają je na podstawie prawa zamówień publicznych. Zamówienia te powinny być formułowane tak, aby dochodziło do nabywania produktów zgodnych z ustawą o informatyzacji. Powinny one być również zgodne z samym prawem zamówień publicznych, czyli przede wszystkim zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

W tym kontekście szczególnie istotny jest zakaz opisywania przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie konkretnych produktów lub dostawców. Jedynym wyjątkiem jest tu sytuacja, w której zamawiający uzasadni to specyfiką zamówienia i jednocześnie nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Ale nawet wtedy ustawa wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych.