O przyjęcie do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej mogą ubiegać się osoby, które:

 • do ostatniego dnia postępowania rekrutacyjnego nie ukończyły 32 lat,
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym,
 • znają jeden z języków: angielski, francuski lub niemiecki,
 • spełniają wymagania pragmatyk służbowych obowiązujących w administracji.
 • Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna konkursowe postępowanie rekrutacyjne od analizy dokumentów z punktu widzenia wymagań formalnych, określonych w ustawie o KSAP, ustawie o służbie cywilnej, ustawie o pracownikach urzędów państwowych oraz w materiałach informacyjnych dla kandydatów.
  W wyniku analizy dokumentów Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do egzaminu konkursowego.

  Egzamin składa się z czterech etapów

  Trzy pierwsze są pisemne i anonimowe, czwarty ma formę rozmowy kwalifikującej. Do drugiego i następnych etapów przystępują jedynie te osoby, które pozytywnie ukończyły poprzedni etap.
  Osoba, która została zakwalifikowana do kształcenia w KSAP staje się słuchaczem z dniem 1 września, po dokonaniu niezbędnych formalności, w tym przedłożeniu zaświadczeń o niekaralności i o stanie zdrowia.

  Etap I – test wiedzy ogólnej, jest zamkniętym testem wyboru. Sprawdza poziom wiedzy kandydata o szeroko pojętych problemach życia publicznego, w wymiarze Polski, Unii Europejskiej i świata.

  Etap II – to egzamin pisemny z języka obcego, składający się z czterech części sprawdzających następujące umiejętności:

 • praktyczną znajomość struktur językowych i słownictwa
 • rozumienie ze słuchu (w oparciu o wysłuchany fragment tekstu)
 • rozumienie tekstu pisanego (np. artykułu prasowego)
 • pisanie (przygotowanie krótkiego tekstu)
 • Celem III etapu jest sprawdzenie umiejętności identyfikowania i analizy problemów oraz formułowania wniosków. Egzamin polega na rozwiązaniu zadania postawionego przez wykładowcę. W trakcie III etapu kandydaci rozwiązują również testy psychologiczne dostarczające danych, które w postępowaniu rekrutacyjnym traktowane są jako informacje pomocnicze i nie są brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do IV etapu.

  Etap IV ma formę indywidualnej rozmowy kwalifikującej, w trakcie której Komisja dokonuje ostatecznej oceny kandydata pod kątem jego przydatności do służby publicznej. W rozmowie kwalifikującej Komisja bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: cechy osobowościowe, predyspozycje do pracy na wyższych i samodzielnych stanowiskach w administracji publicznej, potencjał rozwojowy, kreatywność. Rozmowa kwalifikująca obejmuje również krótki dialog w języku obcym.

  Terminarz
  Kształcenie w KSAP trwa półtora roku, ma charakter ciągły, bez podziału na semestry i nie może być łączone z pracą ani nauką w innej instytucji. Warunkiem rozpoczęcia kształcenia w KSAP jest zobowiązanie się słuchacza do podjęcia i wykonywania przez okres nie krótszy niż pięć lat od chwili jej ukończenia pracy w urzędach administracji publicznej na stanowiskach postawionych do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

  ,br>
  Działalność KSAP regulowana jest Ustawą z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U. z 1991 r. Nr 63, poz.266 z późn. zmianami) i statutem (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r.; Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz.920 z późn. zmianami ).

  Szczegółowe informacje o KSAP, o rekrutacji do KSAP wraz z terminarzem znajdują się na stronie internetowej: www.ksap.gov.pl