Korpus służby cywilnej składa się z pracowników i urzędników. Pracownikami są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a urzędnikami zatrudnieni na podstawie mianowania. O uzyskanie statusu urzędnika mianowanego może ubiegać się osoba, która jest już pracownikiem służby cywilnej, posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej i wykształcenie wyższe magisterskie oraz zna co najmniej jeden język obcy.

Dyrektor generalny może wyrazić zgodę na wniosek pracownika o wcześniejsze ubieganie się o mianowanie, nie wcześniej jednak niż po dwóch latach pracy w służbie cywilnej. Dyrektor jest też odpowiedzialny za potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oraz tego, że pracownik posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi także być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony. Więcej o zasadach mianowania w tym i przyszłym roku można przeczytać w Gazecie Prawnej.