Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy w Brukseli powinni za pośrednictwem witryny internetowej Urzędu Rekrutacji Komisji Europejskiej EPSO http://europa.eu.int/epso/ złożyć podanie o przyjęcie do pracy. Na tej właśnie stronie zamieszczane są informacje o konkursach planowanych oraz aktualnie przeprowadzanych.

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom na stanowiska urzędnicze w instytucjach UE:

 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE;
 • korzystanie z pełni praw obywatelskich;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • wykształcenie: na stanowiska w kategorii A i LA (według nowego systemu – grupie AD) – ukończone studia wyższe i uzyskany stopień lub dyplom uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych, a na stanowiska w kategorii B (według nowego systemu – grupie AST) – ukończona szkoła pomaturalna i uzyskany dyplom;
 • doświadczenie zawodowe: zależnie od stanowiska – od braku takiego wymogu do minimum 10 lat ;
 • znajomość dwóch języków urzędowych UE (jednego biegła, drugiego dobra), jednym z nich może być język ojczysty, jeśli należy do języków urzędowych UE.
 • Nie obowiązują limity wieku. Gdy taka konieczność wynika z profilu stanowiska, kandydatom stawiany jest wymóg znajomości określonego języka lub doświadczenia zawodowego w określonej dziedzinie.

  Egzaminy konkursowe składają się z 3 części: testu wstępnego, części pisemnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Test wstępny oraz część pisemna egzaminu przeprowadzane są tego samego dnia.

  1. Test wstępny – wielokrotnego wyboru, w wybranym przez kandydata języku roboczym UE: angielskim, francuskim lub niemieckim. Przebiega on trzystopniowo:
  test pierwszy zawiera specjalistyczne pytania z wybranej przez kandydata specjalności (europejska administracja publiczna, prawo, ekonomia, audyt).
  test drugi dotyczy problematyki integracji europejskiej i polityk wspólnotowych.
  test trzeci sprawdza zdolności ogólne kandydata.

  Za złe odpowiedzi nie przyznaje się punktów ujemnych.

  2. Część pisemna
  Część pisemna egzaminu będzie oceniana tylko w przypadku:
  zaliczenia każdej części testu wstępnego,
  umieszczenia na listach tworzonych według łącznej liczby punktów otrzymanych z testu wstępnego.

  Część pisemna składa się z dwóch etapów:
  pierwszy – w jednym z 11 oficjalnych języków UE (kandydat może wybrać inny niż ten, w którym pisał test wstępny) dotyczy wybranej przez kandydata dziedziny i sprawdza specjalistyczną wiedzę, zdolność rozumienia informacji, analizy i syntetyzowania danych oraz umiejętność sporządzania wypowiedzi pisemnych. Czas trwania etapu – ok. 2 godzin,
  w drugim etapie – kandydat sporządza w swoim ojczystym języku krótką notatkę zawierającą uwagi i konkluzje podsumowujące egzamin. Ten etap sprawdza umiejętność posługiwania się językiem pisanym, w szczególności umiejętność syntetycznej prezentacji swoich myśli w języku ojczystym. Czas trwania – ok. 30 minut.

  Ocena części pisemnej dokonywana jest przez Komisję ds. rekrutacji (Selection Board). Kandydaci, którzy zaliczyli dwa etapy zostaną umieszczeni na listach, według liczby zdobytych punktów.

  Kandydaci umieszczeni na listach, po przesłaniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, będą mogli wziąć udział w części ustnej.

  3. Rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją ds. rekrutacji (Selection board) w jednym z oficjalnych języków UE, wybranym przez kandydata. Rozmowa ma na celu sprawdzenie, czy kwalifikacje kandydata są adekwatne do wymagań na danym stanowisku. Ponadto sprawdza znajomość problematyki integracji europejskiej i polityk wspólnotowych oraz predyspozycje do pracy w wielokulturowym otoczeniu.

  Komisja ds. rekrutacji tworzy listę kandydatów do pracy w instytucjach UE spośród osób, które otrzymały najwyższe oceny z części pisemnej i ustnej egzaminu. Lista publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Więcecj informacji: www.ukie.gov.pl