Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego uregulował prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z 24 stycznia (DzU nr 13, poz. 82). Weszło w życie w dniu ogłoszenia, czyli 29 stycznia.

Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (DzU nr170, poz.1218 ze zm.) nie wszyscy jej pracownicy mogą ubiegać się o mianowanie na urzędnika. Szansę mają tylko osoby, które:

 • są pracownikami służby cywilnej o trzyletnim stażu lub uzyskały zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od zatrudnienia;
 • mają tytuł magistra lub równorzędny;
 • znają co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej (znajomość ta musi być potwierdzona dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem, a jakim -mówi załącznik nr 2 do rozporządzenia);
 • są żołnierzami rezerwy lub nie podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony.
 • Postępowanie kwalifikacyjne przekazane zostało w gestię Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (dalej: KSAP). Dyrektor KSAP powołuje specjalny „zespół sprawdzający”. Pierwszym zadaniem zespołu jest sprawdzenie prawidłowości zgłoszeń, głównym – sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydata do obejmowania stanowisk kierowniczych, a końcowym -ustalenie i uszeregowanie wyników postępowania.

  Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego wnosi za nie opłatę w wysokości 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Obecnie jest to 327,60 zł. Kwotę tę trzeba wnieść na rachunek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i stanowi ona jej przychód.

  Termin i miejsce sprawdzianu ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o tym musi być ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP co najmniej 14 dni przed terminem.

  Sprawdzian jest pisemny, polega na rozwiązaniu testów i zadań.

  Jaka wiedza jest wymagana -wynika z załącznika do rozporządzenia. Najogólniej mówiąc, pytania dotyczyć będą prawa, głównie administracyjnego, a także prawa Unii, problemów administracji, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych.

  Z kolei predyspozycje kierownicze pracownika oceniane będą poprzez badanie jego motywacji, odporności na stres, cechy osobowościowe i zdolności przywódcze. Tu na wykazanie się będzie nie więcej niż półtorej godziny, a zdobyć będzie można także 50 punktów.

  Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego to suma punktów wyższych od minimalnych wymaganych za wiedzę, umiejętności i predyspozycje kierownicze.

  Minimalne określa rozporządzenie. Jest to 60 punktów ze sprawdzianu wiedzy, 30 za umiejętności, 30 za predyspozycje kierownicze. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego znane będą po nie więcej niż trzech tygodniach i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.