Przeniesionemu urzędnikowi należy się mieszkanie dostosowane do jego sytuacji rodzinnej, a także częściowy zwrot opłat za udostępniony czasowo lokal. Ponadto przenoszony ma prawo do zwrotu kosztów przeprowadzki i jednorazowego świadczenia w wysokości trzymiesięcznej płacy.

Powierzchnia udostępnianego mieszkania jest uzależniona od liczby członków rodziny. Rozporządzenie zawiera tabelę, która odpowiedniemu metrażowi przypisuje maksymalną cenę wynajmu.

Urzędnik w mieszkaniu w innej miejscowości samodzielnie ponosi opłaty za gaz, wodę energię elektryczną, Internet i inne media.

Urząd pokrywa koszty przeprowadzki na podstawie przedstawionych rachunków. Ich wysokość nie może jednak przekraczać dwukrotności kwoty bazowej służącej do ustalania wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej w roku, w którym nastąpiło przeniesienie.