Projekt przewiduje także, że powstanie jeden e-sąd odwoławczy, który będzie właściwy do rozpatrywania wszystkich zażaleń na postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Projekt ma na celu nie tylko usprawnienie działania sądów, ale również wprowadzenie udogodnień dla powodów. Będą one polegać na możliwości złożenia pozwu na elektronicznym formularzu, który po skutecznym wypełnieniu bezzwłocznie wpłynie do e-sądu i zainicjuje postępowanie. Ograniczeniu ulegną więc koszty przesyłki.

Dalsze czynności procesowe również będzie można podejmować przy wykorzystaniu elektronicznego sposobu przekazu.