Jerzy Buzek, wysunięty na stanowisko przewodniczącego PE przez największą frakcję parlamentarną – grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), został wybrany w pierwszej turze głosowania i uzyskał w tajnym głosowaniu 555 głosów.

W głosowaniu oddano 713 głosów, w tym 644 ważnych. 555 głosów oddanych na Jerzego Buzka stanowi 86,2 % wszystkich ważnie oddanych głosów. Większość bezwzględna wynosiła 323 głosy. Druga kandydatka zgłoszona na przewodniczącą PE, Eva Britt Svensson (GUE/NGL, SE), uzyskała 89 głosów. Jerzy Buzek zastąpił pełniącego tę funkcję od 2007 roku niemieckiego deputowanego z tej samej grupy politycznej Hansa-Gerta Pötteringa.

Dwadzieścia lat temu, latem 1989 roku, Solidarność wygrała bój o wolną, demokratyczną Polskę, co dało początek Jesieni Ludów w Europie i zburzeniu muru berlińskiego. Kiedyś my po jednej stronie żelaznej kurtyny walczyliśmy o wolność i demokrację. Wy po drugiej stronie pomagaliście nam działaniami politycznymi i małymi, ale jak ważnymi gestami, manifestując poparcie, śląc paczki z pomocą. I udało się! Od pięciu lat wspólnie budujemy zjednoczoną Europę. Nie ma „nas” i „was”. Możemy mocno powiedzieć: To jest nasza wspólna Europa – powiedział przewodniczący.

Mówiąż o wyzwaniach, jakie stoją przed Unią Europejską i Parlamentem w najbliższej przyszłości Przewodniczący wymienił walkę z kryzysem i bezrobociem, zapobieganie zmianom klimatycznym, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, budowę silnej pozycji UE na arenie międzynarodowej. „Aby to wszystko nam się udało, musimy mieć Traktat Lizboński, bo musimy być w Unii dobrze zorganizowani i sprawni, także w Parlamencie Europejskim”.

Sylwetka przewodniczącego

Jerzy Buzek jest profesorem nauk technicznych i długoletnim wykładowcą uniwersyteckim w Opolu, Gliwicach i Częstochowie, pracownikiem naukowym Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Jest autorem ok. 200 prac naukowych, kilkunastu wdrożeń, 3 patentów z dziedziny ochrony środowiska, energetyki i inżynierii procesowej.

Urodził się 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Od 1980 roku jest członkiem NSZZ „Solidarność”, był przewodniczącym I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności” w 1981 r. Działał w tajnych strukturach Związku po 1981 roku. Po 1989 r. przewodniczył także IV, V i VI Zjazdowi „Solidarności”.

W 1997 r. został wybrany posłem na Sejm RP. Jako Premier Rządu RP w 1999 roku wprowadził Polskę do NATO, przygotował kraj do integracji z Unią Europejską (między innymi decentralizacją państwa – wzmocnieniem roli samorządów). W 1998 roku rozpoczął negocjacje akcesyjne.

Jerzy Buzek został wybrany najlepszym deputowanym roku 2006 w kategorii „Badania naukowe i Technologie”. Nagroda przyznawana jest przez prestiżowy miesięcznik „Parliament Magazine”.

Kompetencje przewodniczącego

Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu i jego organów oraz posiada pełnię uprawnień do przewodniczenia obradom Parlamentu i zapewnienia ich sprawnego przebiegu.

Przewodniczący reprezentuje PE w kontaktach międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości, w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych, na przykład przedstawia stanowisko Parlamentu szefom państw UE przed posiedzeniami Rady Europejskiej oraz sygnuje budżet UE i wszystkie akty prawne przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w procedurze współdecydowania.