Taki przepis znalazł się w przyjętym przez rząd 21 września br. rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej, przedłożone przez ministra finansów. W związku z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia. Wejdzie ono w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Po przekształceniu instytucja gospodarki budżetowej przejmie należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe (inne niż nieruchomości) należące do gospodarstwa pomocniczego. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego będzie także wymagało zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań, a także zamknięcia rachunków bankowych.

Przepisy rozporządzenia będą również stosowane w przypadku tworzenia instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie więcej niż jednego gospodarstwa pomocniczego.