W nowym oświadczeniu majątkowym radny wykaże:

 • domy, mieszkania i inne nieruchomości (wymagane szczegóły – m.in. forma nabycia, dane podmiotu od którego nieruchomość nabyto, cena);
 •  gospodarstwa rolne (wymagane szczegóły dotyczące m.in. wielkości i rodzaju gospodarstwa, formy i daty nabycia, poprzedniego właściciela nieruchomości, dochodów, przychodów oraz dotacji);
 • zasoby pieniężne: zgromadzone w walucie polskiej i obcej (w gotówce oraz na rachunkach i w lokatach bankowych), fundusze inwestycyjne i papiery wartościowe, ubezpieczenia kapitałowe i inne;
 • mienie Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, jednostek samorządu lub ich związków – które podlegało zbyciu w drodze przetargu;
 • członkostwo we władzach zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz występowanie jako pełnomocnik takiej spółki;
 •  udziały, akcje lub bycie wspólnikiem w spółkach prawa handlowego (z zaznaczeniem czy przekraczają one 10 proc. kapitału zakładowego);
 •  prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie nią lub występowanie jako pełnomocnik w prowadzeniu takiej działalności;
 • składniki rzeczowe mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł (np: pojazdy mechaniczne, dzieła sztuki, biżuteria, sprzęt rolniczy);
 • zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł w tym kredyty i pożyczki;
 • prawa majątkowe o wartości powyżej 10 000 zł niewymienione w poprzednich punktach –  w tym wierzytelności;
 • dochody uzyskane w roku poprzednim z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w tabelarycznym ujęciu (z podaniem źródła, miejsca zatrudnienia, płatnika, kwoty dochodu), oraz roczny dochód małżonka .

Projekty nowych oświadczeń majątkowych dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl