W przepisach starej, uchwalonej 20 marca 1990 r. ustawy znajdowały się przepisy regulujące zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych. Co prawda nie wszystkich, bo tylko mianowanych. Wraz z rezygnacją z mianowania jako podstawy zatrudniania przepisy te zostały usunięte z nowej ustawy.

Konsekwencją takiego posunięcia jest to, że wszyscy pracownicy samorządowi bez wyjątku odpowiadają na zasadach ogólnych, określonych w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458) w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy tego kodeksu.

Jeżeli jednak sięgniemy do jego przepisów, to od razu zauważymy, że określają one jedynie zasady odpowiedzialności porządkowej. Pracownika samorządowego można zatem ukarać – upomnieniem albo naganą – jedynie za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W określonych sytuacjach może być stosowana również kara finansowa (art. 108 § 2 k.p). Kara taka może być również zastosowana w sytuacji, gdy pracownik przyjdzie do pracy nietrzeźwy albo jeżeli pije alkohol w czasie pracy.

Pracownika samorządowego dotyczą ponadto określone w kodeksie pracy zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, pod warunkiem że powstała ona na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Pamiętać również należy, że przy ustalaniu odpowiedzialności bierze się pod uwagę winę pracownika.