Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy (lub powiatu) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego (art. 24h ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.). Dotyczy ono zarówno majątku odrębnego, jak i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Kierownik jednostki organizacyjnej gminy oświadczenie majątkowe składa wójtowi (art. 24h ust. 3 pkt 3 u.s.g.).
Złożenie oświadczenia majątkowego w założeniu ustawodawcy ma służyć zapewnieniu zgodnego z prawem działania osób pełniących funkcje publiczne. Złożenie pierwszego oświadczenia służy przede wszystkim wykazaniu majątku posiadanego w dniu objęcia funkcji.
Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub w dniu wygaśnięcia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Kwestia złożenia oświadczenia w tych przypadkach nie budzi żadnych wątpliwości.
Jednakże ustawodawca w art. 36a ust. 14 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty przewidział również możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejne okresy bez obowiązku przeprowadzania konkursów. Tym samym rodzi się pytanie, czy w takim przypadku dyrektor szkoły ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego na dzień 31 sierpnia (dzień, w którym akt powierzenia stanowiska dyrektora szkoły wygasa) oraz kolejnego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora (przedłużenie powierzenia następuje 1 września), czy też jest z takiego obowiązku zwolniony.
Niestety, ustawodawca nie przewidział w przepisach ustawy o samorządzie gminnym sytuacji, gdzie dyrektor szkoły, któremu przedłużono powierzenie stanowiska, byłby zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego na dzień 31 sierpnia br. oraz kolejnego w ciągu 30 dni od dnia powierzenia.
Analizując zapis art. 24h ust. 5 u.s.g., należy stwierdzić, że w ustawie brakuje wyraźnego zapisu co do oświadczenia majątkowego składanego w chwili przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Należy zatem przyjąć, że w tej sytuacji złożenie oświadczenia majątkowego nie jest wymagane.
Ustawodawca w art. 24h ust. 5 u.s.g. precyzyjnie określił terminy i przypadki składania oświadczeń majątkowych. W tym wypadku nie mamy do czynienia z nowym aktem powierzenia – jest to wyłącznie przedłużenie istniejącego już powierzenia. Jeżeli zatem powierzenie jest to samo, to nadal aktualne pozostają zarówno oświadczenia majątkowe, które zostały złożone przez pracownika w chwili powierzenia mu funkcji dyrektora, jak i kolejne, które były składane w trakcie jego trwania.
Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do złożenia kolejnego oświadczenia majątkowego według stanu na 31 grudnia 2012 r. w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

 

autor: Mirosława Gaffke
naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urzędu Miejskiego w Lęborku

Podstawy prawne

  •  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 941)
  •  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 567)