Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych prac dotyczących polityki miejskiej, w tym koncepcji przyszłej krajowej polityki miejskiej w Polsce, realizującej bezpośrednio zapisy dokumentu „Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez RM i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”, przyjętego przez Radę Ministrów 2 listopada 2010 r.

W tym kontekście, przeprowadzona zostanie także dyskusja nad kształtem przyszłej polityki spójności. Wymiar miejski polityki spójności postrzegany jest jako jeden z ważniejszych tematów, który znajdzie rozwinięcie w postaci konkretnych zapisów rozporządzeń polityki spójności po 2013 r., co wynika między innymi z wniosków V Raportu na temat spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

W drugim dniu konferencji, zaprezentowane zostaną wyniki Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem przeprowadzenia tego przeglądu było przeanalizowanie wpływu bezpośredniego i pośredniego polityk rządu oddziałujących na rozwój obszarów miejskich w wymiarach ekonomicznym, społecznym i przestrzennym, a także kwestii związanych z zarządzaniem rozwojem miast. Przegląd OECD, jako niezależna opinia ekspercka dotychczasowych działań władz publicznych w stosunku do miast, i wnioski w nim zawarte zostaną wykorzystane w pracach nad Krajową Polityką Miejską. W ten sposób Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pragnie zapoczątkować szeroką debatę nad głównymi kierunkami myślenia o polityce miejskiej, jej miejsca i znaczenia w polityce rozwoju, a także nad potrzebą wypracowania zintegrowanej krajowej polityki wobec obszarów miejskich.

Fragmenty konferencji transmitowane będą „na żywo” na stronie www.mrr.gov.pl/transmisja 28 marca 2011 r. w godz. 10.30-13.30 oraz 29 marca 2011 r. w godz. 9.30-11.00.