LINIE TEMATYCZNE

LINIA TEMATYCZNA I – projekty adresowane do ogółu społeczeństwa
LINIA TEMATYCZNA II – projekty adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

UCZESTNICY KONKURSU

O dotację mogą ubiegać się wszelkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które posiadają wystarczające doświadczenie i techniczne możliwości prowadzenia projektów oraz spełniają inne warunki określone w Regulaminie, w szczególności partnerzy gospodarczy i społeczni w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr. 227, poz. 1658, z późn. zm.), w tym:

 • organizacje pozarządowe
 • organizacje pracodawców
 • izby gospodarcze
 • organizacje związkowe
 • samorządy zawodowe
 • WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELANEGO PRZEZ MRR

  Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:

  minimalnie – 100 000 PLN,
  maksymalnie – 500 000 PLN,

  Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

  TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW

  Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 16 maja 2008 roku.

  Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2009 roku.
  Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów.

  OCENA WNIOSKÓW

  Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

  zgodność projektu z celami konkursu i założeniami Strategii,
  doświadczenie i potencjał wykonawcy,
  treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),

  sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz opis umożliwiający dokonanie oceny,
  adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
  wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
  oddziaływanie projektu,

  INFORMACJE

  Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl

  Lista wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie zostanie ogłoszona na stronie na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanych dotacji oraz tytułem projektu.