Projekt Programu wraz z projektem wersji końcowej Prognozy oddziaływania na środowisko jest dostępny w recepcji budynku MRR przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ma stanowić dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniać działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej. Intencją PO RPW jest zahamowanie tendencji stagnacyjnych, decydujących o marginalizacji i peryferyjności województw Polski Wschodniej oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego. Działania służące realizacji tych celów mogą powodować bezpośrednie lub pośrednie skutki środowiskowe, o różnym charakterze, skali i czasie trwania. Dlatego też, zgodnie z obowiązującym prawem, Minister Rozwoju Regionalnego – organ administracji publicznej odpowiedzialny za opracowanie Programu – powinien ocenić te skutki i poinformować opinię publiczną o wynikach oceny, przeprowadzając postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planów i programów i zapewniając w nim udział społeczeństwa.

Dokumentem niezbędnym dla przeprowadzenia takiego postępowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Powinna ona zawierać m. in. informacje o wynikach oceny i sposobie jej przeprowadzenia oraz określać propozycje działań ograniczających ewentualne niekorzystne skutki środowiskowe.

Projekt raportu został opracowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez niezależnego wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargu nieograniczonego.

Wszelkie uwagi, komentarze oraz opinie do projektu wersji końcowej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 prosimy przesyłać do 5 grudnia 2006 r. na adres:

Departament Koordynacji Programów Regionalnych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa
lub na adres poczty elektronicznej: porpw@mrr.gov.pl