Jak czytamy w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej rozesłany w połowie lipca zbiór zasad dotyczy procedur, które kontrolerzy powinni stosować zarówno w czasie rutynowych wizytacji, jak i doraźnych inspekcji prowadzonych na skutek skarg interesantów. Rządowe Centrum Legislacji pracuje równolegle nad nową ustawą o kontroli w administracji państwowej.

W myśl wytycznych, które mają ujednolicić zasady kontroli we wszystkich urzędach administracji rządowej, kontrolerów obowiązuje kilka zasad: prawdy obiektywnej, kontradyktoryjności i pisemności. Ponadto powinni z ograniczonym zaufaniem podchodzić do informacji uzyskanych w trakcie kontroli. Nie mogą się opierać wyłącznie na wyjaśnieniach pojedynczych osób, ale powinni poszukiwać potwierdzenia zarzutów w innych źródłach.

Do urzędu powinno być kierowanych co najmniej dwóch kontrolerów. Każdy z nich będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie zachodzi w jego wypadku konflikt interesów, tak by nie zajmował się sprawdzaniem prawidłowości decyzji, które sam wydał, lub nie oceniał pracy bliskich mu osób. Powinien także wykluczyć siebie z czynności kontrolnych, gdyby się okazało, że mogłyby one mieć wpływ na jego interesy finansowe. Wyniki ich pracy nie tylko trafią do przełożonych i urzędów wyższego szczebla, ale także będą podawane do publicznej wiadomości.

Jak informuje Rzeczpospolita dyrektorzy generalni dostali czas do końca roku na uwzględnienie wytycznych w przepisach wewnętrznych urzędów, którymi kierują. Jeśli uznają to za stosowne, mogą w myśl wskazówek zawartych w nowych procedurach ustalić bardziej restrykcyjne regulaminy kontroli (dodatkowe obowiązki kontrolerów, bardziej szczegółowe procedury).