Outsourcing oznacza przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa (a tak naprawdę jego części) do firmy zewnętrznej. Usługodawca najczęściej nie związany bezpośrednio z naszą firmą, specjalizuje się w świadczeniu konkretnych usług z obszaru, który chcemy mu przekazać.

Ważną rolę w outsourcingu odgrywa fakt swobody wyboru sposobu wykonywania danej funkcji. Odróżnia on bowiem outsourcing od takich relacji pomiędzy kontrahentami, w których wykonawca dostaje instrukcje od zleceniodawcy, jak zadanie ma być wykonane. Zleceniodawca, w outsourcingu oczekuje określonych wcześniej wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje w gestii wykonawcy.

Cele outsourcingu

Celem outsourcingu, w jego najbardziej ogólnym ujęciu, jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Taki ogólny cel często składa się z różnorodnych celów cząstkowych, które wynikają ze strategii firmy. Głównym powodem, dla którego outsourcing jest wpisany w strategię, jest chęć skoncentrowania się zakładu macierzystego na jego działalności kluczowej, decydującej o jego pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych. Dzięki temu następuje zwiększenie swobody doboru partnerów i warunków współdziałania z nimi. Swobodny dobór partnerów pozwala bowiem uzyskać dostęp do wiedzy (z ang. know-how) często trudnej do zdobycia własnymi siłami. Redukcja problemów operacyjnych, następująca w wyniku outsourcingu, umożliwia managerom koncentrację na problemach strategicznych. Outsourcing spowodować może także lepszą realizację celów rynkowych, np. poprawę pozycji rynkowej firmy, zwiększenie skali jej działalności, dywersyfikację lub koncentrację rynkowych poczynań itd.

Prowadzić może to do lepszej realizacji celów ekonomicznych: zwiększenia przychodów, redukcji kosztów, a co za tym idzie poprawy wyników ekonomicznych i ograniczenia ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności. W wyniku outsourcingu następuje redukcja struktury organizacyjnej firmy, a w ślad za tym uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych co powinno skutkować poprawą skuteczności zarządzania.
Przedstawiona powyżej różnorodność celów outsourcingu wskazuje, że cele te nie muszą być zredukowane wyłącznie do celów ekonomicznych, a zwłaszcza jak to się powszechnie uważa, do redukcji kosztów. Redukcja kosztów jest ważnym, lecz nie jedynym celem podejmowania przedsięwzięć outsourcingowych.

Warunki outsourcingu

Zastosowanie outsourcingu wymaga spełnienia szeregu warunków. Podstawowym warunkiem jest akceptacja ze strony organu założycielskiego i kierownictwa zakładu macierzystego co do wydzielenia/przeniesienia jego struktur na zewnątrz. Outsourcing doprowadzić może do poprawy działania w takich aspektach jak strategiczny, rynkowy, ekonomiczny, organizacyjny i motywacyjny. Outsourcing nie powinien powodować osłabienia lub utraty kontroli nad wydzieloną działalnością. Powinna istnieć również możliwość określenia wymiernych ekonomicznie wyników tej działalności. Outsourcing nie może być celem samym w sobie, musi być on podporządkowany celom strategicznym zakładu macierzystego, a bilans konsekwencji outsourcingu powinien być jednoznacznie pozytywny w średnio i długoterminowym horyzoncie czasowym. Decyzja o outsourcingu nie może być ani pobieżna ani pochopna, i dobrze jest gdy poprzedzają ją wszechstronne i wnikliwe analizy, obejmujące wszystkie istotne aspekty problemu (czy też obszaru potencjalnie poddanego outsourcingowi).

System Dozoru Elektronicznego

Wprowadzany obecnie w Polsce model Systemu Dozoru Elektronicznego jest przykładem kompleksowej usługi outsourcingowej IT w administracji publicznej. SDE jest sposobem wykonywania kary dla osób skazanych wyrokami do pół roku pozbawienia wolności lub do roku pozbawienia wolności po półrocznym obyciu kary w zakładzie zamkniętym. Do zadań SDE należy kontrola wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym przez skazanych, zakazu zbliżania się do określonych osób lub miejsc.

Ogólna struktura funkcjonowania systemu SDE

Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE), o którym mowa w ustawie z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr. 191, poz. 1366). System docelowo obejmowac będzie swym zasięgiem terytorium całego kraju. Jak dotąd zrealizowano etap I polegający na utworzeniu i uruchomieniu Centrali Monitorowania SDE oraz przygotowaniu systemu do wykonywania kary dla max. 500 skazanych. W kolejnych latach przewidziano zwiększanie liczby osób objętych SDE, tak aż od 31 sierpnia 2014 r. w ten sposób 7500 skazanych będzie mogło odbywć karę.

Zadania wykonawcy systemu obejmują organizację, dostawę, montaż, uruchomienie Centrali Monitorowania w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego; świadczenie usług realizujących pełną funkcjonalność Centrali Monitorowania. Wykonawca również ma przeszkolić osoby wskazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do realizacji zadań związanych z utrzymaniem ciągłości pracy Centrali Monitorowania. Ponadto wykonaca ma świadczyć usługi związane z czynnościami materialno-technicznymi w SDE.

Radosław Frydrych, dyrektor Pionu Doradztwa Biznesowego Comp SA

b>Więcej informacji na temat outsourcingu systemów informatycznych zostanie przedstawione podczas XV Forum Teleinformatyki , które odbędzie się 24 i 25 września br. w Warszawie.

Serwis publiczni.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.