Jak twierdzi Jakub Fulara z Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Pomocowych, w większości przypadków w ramach regionalnych programów wsparcia dla firm udziela się na zasadzie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zasady przyznawania tego typu dotacji reguluje rozporządzenie Komisji 1628/2006 z 24 października 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej. W świetle powyższego rozporządzenia, przed rozpoczęciem realizacji prac nad projektem, który został objęty pomocą, instytucja przyznająca pomoc ma obowiązek pisemnego potwierdzenia, że projekt spełnia warunki kwalifikowalności.

W przypadku regionalnych programów operacyjnych takiej pomocy udziela się na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wsparcie obejmuje tzw. nowe inwestycje, do których zaliczają się inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne oraz prawnie wiążące się z utworzeniem nowych przedsiębiorstw bądź też rozbudową starych. Przewiduje się ponadto możliwość nabycia środków trwałych, wiążących się z przedsiębiorstwem, które zakończyło lub mogłoby zakończyć swoją działalność w przypadku braku zakupu. Warto przypomnieć, że środki są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Wszelkie prace podjęte w kierunku realizacji nowej inwestycji, takie jak: rozpoczęcie prac budowlanych, podjęcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych itd. mogą rozpocząć się dopiero po otrzymaniu przez firmę potwierdzenia pozytywnej oceny wniosku. Potwierdzenie wydawane jest w przeciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.