Tak, jeżeli w danym miesiącu pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, należy odliczyć mu koszty uzyskania przychodu.

Wynagrodzenie chorobowe przypadające na pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego wypłacane jest ze środków pracodawcy. Jego wysokość wynosi 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy płacowe przewidują je w wyższej wysokości. Wynagrodzenie chorobowe stanowi przychód ze stosunku pracy, w związku z czym należy od niego odliczyć koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości przysługującej pracownikowi.

Gdyby jednak pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 33 dni i z tego tytułu otrzymywałby zasiłek chorobowy, kosztów uzyskania przychodu nie można odliczyć. Zasiłek chorobowy nie jest bowiem przychodem ze stosunku pracy.

Podstawa prawna

  • art. 22 ust.1, ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • art. 92 § 1, § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
  • Zapraszamy na PortalKadrowy.pl