Projekt pod nazwą „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” dotyczy zastosowania standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001 w 21 urzędach administracji samorządowej w Urzędzie Marszałkowskim oraz 13 urzędach powiatowych i 7 urzędach gminnych w całym regionie. – Zakłada między innymi zapewnienie przejrzystości procedur administracyjnych, precyzyjne określenie zadań i kompetencji oraz usprawnienie obiegu dokumentów, czego konsekwencją będzie podniesienie i ujednolicenie standardów obsługi interesantów – precyzuje marszałek Piotr Całbecki.

Szacowany koszt przedsięwzięcia to prawie 1,8 mln zł, z czego 1,75 mln zł wyniesie zagwarantowane już unijne wsparcie z rozdysponowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.